Klynge:  Forskningsmetoder

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 abduktion

 abduktiv ræsonnering

 afhængig variabel

 akademiprincip

 akademisk konformitet

 aksiom

 analytisk generalisering

 analytisk metode

 analytisk søgestrategi

 anekdotisk evidens

 ANOVA

 argument

 association

 baggrundsvariable

 bekvemmelighedsrelativisme

 beretning (kildekritik)

 bibliografisk kobling

 bibliometri

 biblioteksforskning2

 biografisme

 bottom-up logik

 caseanalyse

 ceteris paribus

 cherry picking

 cherry-picking

 chi i anden-test

 co-citation

 cosinuslighed

 Cranfield eksperimenterne

 dataanalyse

 dataforvaltning

 dataintensiv videnskab

 datamanagement

 debatkortlægning

 deduktion

 delfimetoden

 den centrale grænseværdisætning

 den videnskabelige metode

 Descartes metode

 deskresearch

 det fjerde paradigme

 det funktionelle kildebegreb

 det materielle kildebegreb

 det systematiske forskningsreview

 diakron

 dialektik

 diskursanalyse

 dokument-term-matrix

 dokumentarisk metode

 dokumentation af litteratursøgning

 eksogene variable

 eksperiment

 eksplorativ undersøgelse

 empirisk forskning

 enquete

 evidenshierarki

 evidensstige

 ex ante

 ex post

 ex post facto

 faktoranalyse

 falsk negativ

 fejlanalyse

 fejlslutning

 filosofisk tilgang til BDI

 fishbowl

 flerdimensional skalering

 forfatterens død

 forfatterskabsidentifikation

 forskerbeskyttelse

 forskningscirkel

 forskningsdataforvaltning

 forskningsmetode

 forskningsmetoder i BDI

 forskningsproces

 forskningsresultat

 forskningsspørgsmål

 forsøg2

 frie associationer

 frihedsgrad

 førstehåndsviden

 genealogisk metode

 generalisering

 gennemsnit

 gentagelighed

 gravejournalistik

 graverjournalistik

 grounded theory

 grundsætning

 guldstandard

 H-spørgsmål

 heuristik

 historiografi

 historisk tilgang til BDI

 hvem-hvad-hvor-model

 højttænkning

 iagttagelse

 indholdsanalyse

 indikator

 induktion

 inferentiel statistik

 informationsevaluering

 internetforskning1

 interview

 introspektion

 jobannonce

 kildeanalyse

 kildeevaluering

 kildekritik

 kirsebærplukning

 klyngeanalyse

 kodebog

 kohorte studie

 komparativ metode

 konfidensinterval

 konstant

 kontrolforsøg

 korrelation

 korrelationskvotient

 kritisk diskursanalyse

 kritisk statistik

 kvalitative metoder

 kvantitativ forskningsoversigt

 kvantitative metoder

 Leavitts model

 levn

 levning

 litteraturstudier

 litteratursøgning

 lodtrækningsforsøg

 logning

 mammutværk

 matrix

 MDS

 median

 metaanalyse

 metode

 metodefetichisme

 metodetriangulering

 metodik

 metodisk

 metodolatri

 metodologi

 metodologisk holisme

 metodologisk individualisme

 mikroteori

 modargument

 monumentalværk

 multidimensional skalering

 multimetodologi

 måling

 narrativbaseret praksis

 netværksanalyse

 nulhypotese

 nærlæsning

 nøjagtighed

 observation

 opdagelseslogik

 operationalisering

 oversigtsartikel

 p-værdi

 population

 post hoc

 pragmatiske maksime

 problematisering

 problemformulering

 projektbeskrivelse

 projektforslag

 præcision

 præmis

 publiceringsvejledning

 påvirkningsfri metode

 randomiseret undersøgelse

 referencedata

 referenceramme

 refleksion

 reliabilitet

 reproducerbarhed

 research

 responsvariabel

 resultat

 retroduktion

 sammenlignende metode

 samvariation

 scenariemetode

 scoping review

 sekundæranalyse

 sense-making

 sensemaking

 skrivebordsforskning

 spekulation

 spørgeskemaundersøgelse

 statistik

 statistikprogram

 statistisk bibliografi

 statistisk modellering

 statistisk signifikans

 stikprøve

 stillingsannonce

 store tals lov

 stort værkprojekt

 strategi

 strategisk læsning

 stråmandsargument

 studiesamling2

 stylometri

 systematisk

 systematisk informationssøgning

 systematisk litteratursøgning

 systematisk review

 søgedokumentation

 t-test

 tankeeksperiment

 teoretisk forpligtigelse

 teoretisk metode

 teoretisk referenceramme

 testkollektion

 testsamling

 tilfældigt tal

 top-down logik

 TREC

 triangulering

 type I fejl

 type II fejl

 tæt beskrivelse

 uafhængig variabel

 udsagnsevne

 udsagnskraft

 undersøgelsesresultat

 undersøgende journalistik

 validitet

 variabel

 variansanalyse

 videnfremkaldelse

 vidensarkæologi

 vidensfremkaldelse

 videnskabelig ensretning

 videnskabelig konformitet

 videnskabelig metode

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det