Om ordbogen

Informationsordbogen tilstræber at dække det fagområde, der på dansk ofte betegnes biblioteks-, dokumentations- og informationskundskab (BDI).
Ordbogen - med over 7.000 termer - henvender sig til alle, der håndterer dokumentbaseret information eller på anden måde interesserer sig for informationsformidling.

Væsentlige dele af indholdet i Informationsordbogen har rødder i almindeligt anerkendte fagordbøger og ordlister, danske og udenlandske, og fra oplysninger hentet fra faglitteratur eller hos specialister. Standarder på BDI-området er endvidere en del af grundlaget for denne ordbogs definitioner og den tilsvarende begrebsstruktur. Det skal også nævnes, at ordbogens redaktion består af personer fra såvel undervisning, forskning og praksis, herunder personer med erfaring fra såvel folke- som fra forskningsbiblioteker.

Indholdet er fokuseret omkring nutidig praksis og teori. Ældre metoder og materialer som endnu benyttes, eller som har sat sig tydelige historiske spor, er også omtalt.

Valget af termer og udformningen af definitionerne er først og fremmest bestemt af hensyn til bogens anvendelse i praksis og i undervisning. Informationsteknologiske termer og begreber er medtaget i det omfang de er væsentlige i biblioteker og anden BDI-virksomhed.

»Rene« informationsteknologiske termer og andre IT relaterede termer kan imidlertid findes behandlet i mange andre ordbøger og i en række terminologiske standarder for eksempel IT-Lex (ophørt 2015, se i stedet seneste trykte udgave, 2002).
Definitioner tilstræbes at være korte og stringente. Hvor det er relevant er der uddybende afsnit med supplerende oplysninger, herunder litteraturhenvisninger inklusive love og standarder.

Ved nogle opslagsord anføres ét eller flere synonymer (som også er søgbare), hvoraf ét af de synonyme begreber er valgt som overskrift se: lemma. I terminologiarbejde er det urealistisk at foreskrive ét og kun ét udtryk, hvor praksis viser udbredt brug af synonymer.

Terminologi spiller en aktiv rolle i et fags og en professions samfundsmæssige placering og udvikling. En terminologisk ordbog som blotlægger begrebsapparatet, kan direkte eller indirekte pege på behov for styrkelsen af den faglige sprogbrug, så allerede af den grund er det ønskeligt i Danmark at følge BDI-terminologiens udvikling. Derfor håber redaktionen, at denne ordbogs brugere gør opmærksom på deres iagttagelser, det være sig kritiske eller supplerende (eller begge dele).

Arbejdet, som førte til Informationsordbogen tog sin begyndelse i 1977 som terminologisk standardisering og hørte oprindeligt til en serie af publikationer fra Dansk Standard. De trykte udgaver voksede fra 1.800 begrebsdefinitioner (1. udg. i 1991) til 2.495 (3. udg. i 2002), og pr. 1. maj 2014 i den elektroniske udgave til mere end 5.000 termer.
Med netversionen fra 2005 overtog Udgiverselskabet Informationsordbogen med velvillig støtte fra Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek udgivelsen. Fra 2012 overgik informationsordbogen til IVA.

Ansvaret for definitionerne ligger hos redaktørerne.
Vil man i forbindelse med redaktionen er det letteste at bruge knappen Kontakt øverst på denne side.

Informationsordbogens redaktører/forfattere gennem tiderne (alfabetisk):

Bibliotekar, Det Kongelige Bibliotek, Mette Abildgaard (2009)
Souschef, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Jakob Andersen (1998-2009)
Overbibliotekar, Syddansk Universitet, Bertil F. Dorch (2017-)
Fagleder, Danmarks Biblioteksskole, J.B.Friis-Hansen (1977-2000)
Forskningsbibliotekar, Danmarks tekniske Bibliotek, Bent Hisinger (1977-1991)
Professor, Institut for Informationsstudier (INF), Københavns Universitet, Birger Hjørland (2002-)
Overbibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, Ivar A.L.Hoel (2003-)
Dokumentalist, eget firma, Torben Høst, Odense (1985-2002)
Fhv. assisterende fagleder, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Steffen Knak-Nielsen (2009-)
Fagleder, Danmarks Biblioteksskole, Poul Steen Larsen (1977-)
Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Karen Birgitte Philipson (2009-2017)
Forskningsbibliotekar, Syddansk Universitetsbibliotek, Lotte Thing Rasmussen (2018-)
Afdelingsbibliotekar, Danmarks Lægevidenskabelige Bibliotek, Simone Schipp von Branitz (2006-2008)
Fhv. afdelingsbibliotekar, Slagelse Bibliotek, Finn Slente (1998-)
Professor, Københavns Universitet, Henning Spang-Hanssen (1977-2002)
Bibliotekar, IVA biblioteket, Karen Margrethe Ørnstrup (2007-2018)

Liste over de nuværende forfattere.

Bertil F. Dorch. Overbibliotekar, Syddansk Universitetet
Birger Hjørland. (Kontaktperson) Professor, Institut for Informationsstudier (INF), Københavns Universitet
Ivar A.L.Hoel. Civ.ing. Fhv. overbibliotekar, Danmarks Biblioteksskole
Steffen Knak-Nielsen. Fhv. assisterende fagleder. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)
Lotte Thing Rasmussen. Forskningsbibliotekar, Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB)
Poul Steen Larsen, Fhv. fagleder ved Danmarks Biblioteksskole
Finn Slente. Bibliotekar m.m.