Om ordbogen

Ordbogsopslagene indeholder:

Der vises dog kun de oplysninger som er anvendt til det pågældende opslagsord.

Opslagsord

Opslagsord som har samme stavemåde, men betydningsmæssig forskel adskilles med potenstal.  Fx alfabetisering1 og alfabetisering2 der har hver sin definition.

Engelske termer

Efter det danske opslagsord står som regel en engelsk term [i skarp parentes].  I enkelte tilfælde er angivet to eller flere engelske termer, adskilt med semikolon.  Kan der ikke angives ét, kort engelsk udtryk der svarer til det danske opslagsord undlades denne oplysning.

Bemærk, at ordbogen ikke egner sig som oversættelsesordbog.

I de anførte engelske udtryk er den amerikanske stavemåde foretrukket frem for den britiske.  I enkelte tilfælde gives begge former, fx både den amerikanske form catalog og den britiske catalogue.

Definition

Dette er ordbogens forklaring af hvad der menes med et bestemt begreb, ord eller symbol.

Synonymer

Alle synonyme udtryk er angivet i indførslerne, men opslagsordet er den foretrukne term.  Ved opslag på fx justering vises definitionen af udslutning, idet udslutning er den term Informationsordbogen har foretrukket.  Valget af det ene udtryk frem for det andet angiver ikke forfatternes mening om korrekt sprogbrug, men kun ønsket om at undgå at gengive den samme definition flere gange.

Henvisninger

I definitionen er der i mange tilfælde henvist til et andet opslagsord, hvor man under den anden definition kan finde supplerende oplysninger.  Der kan være henvist med jf., fx jf. kalender i opslaget almanak, eller med (Modsat ...) hvor det gælder en term med modsat betydning, fx i opslaget grundstreg ... (Modsat: hårstreg).

Opslagsord der efterfølges af henvisningen se under, findes forklaret i definitionen til et andet ord, fx akronym se under initialord.  I modsætning til brugen af synonym er der tale om, at en definition af praktiske grunde indgår i teksten til et andet opslagsord.

Hvor der henvises til selvstændige indførsler er henvisningerne klikbare og markeret med en lysere rød skrift.  Et klik på det markerede ord viser det pågældende begreb med tilhørende oplysninger.  Visse steder er der referencer til eksterne websider.  De er ligeledes markeret med en lysere rød skrift.  Et klik åbner her et almindeligt browservindue.

Illustrationer

Nogle opslagsord er suppleret med illustrationer i teksten.  Derudover findes plancher, der samler illustrationer af en række termer.  I indførslen angives Planche:  [klikbart planchenavn].

Klynger

I denne ordbog er der foruden den alfabetiske præsentation givet en begrebsmæssig ordning i form af klynger.  En klynge defineres således:

Klynge [cluster]  I BDI-sammenhæng:  samling af ord eller udtryk der er associativt forbundne uden nødvendigvis at have indbyrdes semantiske relationer af formaliserbar art.  Klynger skal fremme søgning på emne ved at pege på søgetermer til at supplere eller træde i stedet for en given søgeterm.

De opstillede klynger dækker ikke alle de områder som bogen omfatter.  Forfatterne har foretaget et (ud)valg - som læserne forhåbentlig finder nyttigt.  Derfor findes der opslagsord som ikke er medtaget i nogen klynge, ligesom man kan finde opslagsord som er medtaget i mere end én klynge.

I klyngeoversigten, som findes ved klik på knappen Klynger i øverste menubjælke, er klyngerne samlet og opstillet alfabetisk.  Klik på en klynge giver en liste over alle de termer, som er tilknyttet klyngen.

Hvis man interesserer sig specielt for at eller flere af ordbogens emneområder, kan et opslag på de(n) relevante klyng(er) som knytter sig til området, give en mulighed for at forfølge de ord som knytter sig til emnerne, og på den måde støtte tilegnelsen af fagterminologien.

Uddybning

I nogle tilfælde er der givet en uddybende forklaring af et opslagsord.  Forklaringen findes umiddelbart efter definitionen i form af et link.